Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Mahamudra. Exploring Gendun Rinpoche’s Legacy

April 17, 2019 @ 7:00 pm - April 22, 2019 @ 12:00 pm

Mahámudra

17.-22. Apríl 2019 / Javorie

5-dňové intenzívne meditačné sústredenie bude viesť meditačný majster:

Láma Tsony

Láma Tsony nás bude viesť retreatom opierajúc sa o učenie Genduna Rinpočeho, ktorého je Láma Tsony následovník.

Ako pomôcka nám poslúži kniha Gendun Rinpočhe – Rady ze srdce mistra Mahámudry.

Meditačné sústredenie -ústranie bude zamerané na skúmanie a rozvoj vrodených kvalít mysle: otvorenosti a ľahkosti radostného bytia, jasnosti a porozumeniu tomu čo je v živote skutočne dôležité, otvorenejšej prepojenosti so svetom a ostatnými bytosťami.

Objavovanie týchto kvalít nám môže pomôcť prekonať prekážky, ktoré bránia ich slobodnému prejavu. Postupne môžeme nadobudnúť schopnosť počuť a vidieť ľudí takých akí v skutočnosti sú; a nie skrz naše filtre a závoje.  Aby sme mohli skutočne pomáhať druhým, potrebujeme túto jasnosť mysle. Keď je myseľ jasná, vhľad sa dostaví prirodzene.

Meditácia

Aby sme žili mier, treba skrotiť myseľ. Myšlienky by mali byť kontrolované. Preto potrebujeme pestovať meditáciu pokojného bytia (shamatha/šinä) na rozvinutie bdelej, precíznej prítomnosti, a na tomto základe nechať vyvstať a rozvinúť nepodmienené nežné uvedomenie Bodhičitty (osvieteného postoja mysle/srdca.)

Keď sa viac stabilizujeme v pokojnom bytí a osvojíme si meditáciu uvedomenia (vipashyana/lhathong/vipassana) , môže sa objaviť vhľad do podstaty mysle/bytia. A tak sa ozdravovať k čírej múdrosti a oslobodeniu od všetkých foriem ilúzie.

Denný program

Počas denných meditačných blokov budeme skúmať techniky, ktoré nám pomôžu usadiť myseľ  v sebe samej, a odhaliť naše bytostné dobro a prirodzenú jasnosť vnímania a porozumenia. Meditácia v sede sa bude striedať s meditáciou v chôdzi. Chvíle zdieľania s otázkami a odpoveďami nám umožnia pomôcť si navzájom v rozvoji hlbšieho porozumenia bytiu/mysle.

Bude vyhradený čas na súkromné rozhovory s Lámom Tsonym týkajúce sa praxe.

Predbežný program:

7 – 8 meditácia

8 – 9 raňajky

9 – 12 meditácia – v  sede/v chôdzi/v sede – 15min prestávka – v sede/ v chôdzi/v sede

12 – 15 obed, oddych

15 – 18 meditácia – v  sede/v chôdzi/v sede – 15min prestávka – v sede/ otázky a odpovede

18 – 19 večera, oddych

19 – 21:30 vysvetlenie k praxi, reč dharmy, otázky a odpovede, meditácia

Niekoľko jednoduchých pravidiel

Aby sa nám ľahšie praktikovalo, strava bude vegetariánska, bez ťažkého jedla popoludní.

Pre uľahčenie bdelej  prítomnosti a uvedomenia budú účastníci požiadaní, aby láskavo dodržiavali disciplínu ústrania založenú na piatich pravidlách/princípoch: zdržať sa zabitia akejkoľvek bytosti, zdržať sa kradnutia, zdržať sa akejkoľvek sexuálnej aktivity, zdržať sa klamania, zdržať sa alkoholu a iných omamných látok.

Všetci účastníci s dobrou vôľou- začiatočníci alebo takmer Prebudení – sú veľmi vítaní.

Miesto

Meditačné sústredenie sa uskutoční v meditačnom centre Javorie.

Cena

175 EUR

Cena zahŕňa ubytovanie, plnú penziu a organizačné náklady. V cene nie zahrnutá odmena pre učiteľa a pre tlmočníčku – tieto budú dobrovoľné.

Nedostatok financií nie je dôvod nezúčastniť sa, v prípade finančných problémov nás prosím kontaktujte a dohodneme sa.

Registrácia

Registráciu prosíme neodkladať, pre výrazné zjednodušenie organizácie.

Registrujte sa prosím na cestakprebudeniu@gmail.com

Katka: 0918 628 661

Podpora

Ak by ste radi túto akciu, akýmkoľvek spôsobom podporili ( organizačne, propagačne, finančne.. atď) prosím kontaktujte nás, preberieme možnosti.

Mahamudra

17th-22nd April 2019 / Javorie

A 5-day intense meditation focus will be led by a meditation master:

Lama Tsony

Lama Tsony will lead us with a retreat based on the teachings of Gendun Rinpoche, whose Lama Tsony is the follower.

How to use Gendun Rinpoche’s book – Advice from the heart of a Mahamudra Master.

The Meditation Concentration will focus on exploring and developing the innate qualities of the mind: the openness and ease of the joyous being, the clarity and understanding of what is really important in life, more open to the world, and other beings.

Discovering these qualities can help overcome obstacles to their free expression. Gradually, we can acquire the ability to hear and see people of what they really are; and not through our filters and veils. To really help others, we need this clarity of mind. When the mind is clear, the view will come naturally.

meditation

In order to live peace, the mind must be shaken. Ideas should be controlled. Therefore, we need to cultivate a meditation of a peaceful being (shamatha / shinä) to develop a pale, precious presence, and on this basis to create and develop unconditional gentle awareness of the Bodhichita (the illuminated attitude of the mind / heart.)

When we stabilize more in a peaceful being and acquire a meditation of consciousness (vipashyana / lhathong / vipassana), a view of the essence of the mind / existence can appear. And so to heal to pure wisdom and free from all forms of illusion.

Daily program

During daily meditation blocks, we will explore techniques to help us build our minds in ourselves, and to reveal our essential goodness and natural clarity of perception and understanding. Sitting meditation will alternate with meditation in walking. While sharing questions and answers, we can help each other develop a deeper understanding of the being / mind.

There will be time for private interviews with Lama Tsony about practice.

Preliminary program:

7 – 8 meditation

8 – 9 Breakfast

9-12 meditation – sitting / walking / sitting – 15min break – sitting / walking / sitting

12-15 lunch, relaxation

15 – 18 meditation – sitting / walking / sitting – 15min break – sitting / questions and answers

18 – 19 evening, rest

19 – 21:30 explanation of practice, speech of dharma, questions and answers, meditation

A few simple rules

To make our practice easier, the diet will be vegetarian, with no heavy meal in the afternoon.

In order to facilitate the presence and awareness, participants will be asked to adhere to the retreat discipline based on five principles / principles: to abstain from killing any creature, refrain from stealing, refrain from any sexual activity, refrain from deceiving, abstain from alcohol and other narcotics.

All participants with good will-beginners or almost Awakened – are very welcome.

The place

Meditation focus will be at the Javorie meditation center.

The price

175 EUR

The price includes accommodation, full board and organizational costs. The fee does not include a reward for a teacher and an interpreter – these will be voluntary.

Lack of finance is no reason to not participate, please contact us if we are in financial trouble.

Registration

Please do not hesitate to sign up for a significant simplification of the organization.

Please register at cestakprebudeniu@gmail.com

Katka: 0918 628 661

support

If you would like to support this event in any way (organizational, promotional, financial .. etc) please contact us, we will take the opportunity.

Details

Start:
April 17, 2019 @ 7:00 pm
End:
April 22, 2019 @ 12:00 pm
Event Tags:
, , , , , , , , ,

Organizer

Meditation Centre Javorie
Email
cestakprebudeniu@gmail.com
View Organizer Website

Venue

Meditation Centre Javorie
GPS coordinates: N 48.457366, E 19.311219 ( 48° 27´ 27“ N , 19° 18´ 41“ E )
Municipality of Horný Tisovník, Slovakia (Slovak Republic)
+ Google Map
Phone
+421.911.639.609
View Venue Website